ข่าวสารทุนวิจัย

ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2559

ด้วย ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) สังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีทุนจำนวน ๓ รูปแบบ ได้แก่ 1) ทุนวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 2) ทุนวิจัยแผนธุรกิจ และ 3) ทุนวิจัยการศึกษาศักยภาพด้านการตลาดและด้านอื่นๆ สำหรับงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสมัครขอรับทุนได้ที่ http://ibpg.trf.or.th

เอกสารแนบ : รายละเอียด