การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับการเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรวบรวมให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมินผลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อให้การเสนอของบประมาณวิจัยฯ เป็นไปตามที่ วช. กำหนด จึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอให้นักวิจัยและหน่วยงาน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ของการเสนอของบประมาณตามที่ประกาศฯ กำหนด และกำหนดส่งถึง สวพ. ภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวนโครงการละ 5 ชุด รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด และได้แนบปฏิทินการเสนอของบประมาณฯ หากมีข้อสงสัยข้อมูลตามเรื่องดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6643

เอกสารแนบ : รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติม