สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ , ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ , ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) , ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลาการขอทุน :  15 พ.ค. 60 – 14 ก.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8252-60
เว็บไซต์ :  http://academics.trf.or.th 
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…