ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มทร.พระนคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร โทรศัพท์ภายใน 6097

สำหรับ โปรแกรม EndNote โปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ช่วยในการจัดเก็บ สืบค้น และสร้างบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงสำหรับเอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เป็นต้น