สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าโครงการ Start up

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมหารือสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ครั้งที่ 3/2560 และการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุม 1801 ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.