การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) การเปิดรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (2) การจัดตั้งสำนักบริการสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน