การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ คุณจิรวัฒน์ พรหมพร  แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีบุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน

โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมผลิตโดย บริษัท Thomson Reuters ใช้สำหรับจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิงที่ได้จากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และการถ่ายโอน (Import) ข้อมูลบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database) เอกสาร PDF ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ กราฟ ตาราง เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรมในรูปแบบฐานข้อมูลส่วนตัว โดยสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านั้นมาใช้ในการเขียนเอกสารอ้างอิง และเขียนบรรณานุกรมประกอบงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ได้