ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560

อาจารย์พรกนก ศรีงาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานครเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่แสดงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบปริมาณงานและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย ของ สกว. ในอนาคต