ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ และอาจารย์ชลากร อุดมรักษาสกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบการนำเสนอโครงการด้านปรับปรุงการทำงานเป็นรายกลุ่ม และพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด ณ ห้อง War Room ชั้น 2 อาคาร Centric บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560