ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0”

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ www.knit.or.th ได้ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.knit.or.th/web/2017/06/ipt40-th/