การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น  4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) กลไกการดำเนินงานตรวจสอบงานวิจัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผล การดำเนินงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2562 (2) การควบคุมเอกสารและข้อมูลของ สวพ. (3) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มวิจัย (4) การจัดทำแผนดำเนินงานของกลุ่ม/งาน (5) กิจกรรม 5 ส. โดยมีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน 22 คน