การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การจัดงานประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ นานาชาติ การประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการงานวิจัย ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมี ท่านอธิการบดี มทร.พระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เฝ้ารับเสด็จและถวายมาลัยข้อพระกรและถวายของที่ระลึก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายรายงาน และ อาจารย์พรกนก  ศรีงาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ มทร.พระนคร ได้ส่งบทความระดับชาติ 41 บทความ ระดับนานาชาติ 4 บทความ และผลงานวิจัยเพื่อจัดนิทรรศการจำนวน 23 ผลงาน จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การส่งผลงานเข้าร่วมครั้งนี้ มทร.พระนคร คัดสรรผลงานที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผสมผสานกับงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่งานศิลปะและสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปตามลำดับ

จากการประชุมวิชาการดังกล่าว มทร.พระนคร ได้รับการตัดสินให้ได้รับบทความดีเด่น สาขาบริการวิชาการ สู่สังคม  เรื่อง “การศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึกหมู่บ้านเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” โดย อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง  อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ และ อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ อีกหนึ่งบทความนานาชาติที่ได้รับการตัดสินเป็นบทความดีเด่นประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ในสาขา Humanities, Social Sciences and Education เรื่อง “Development of Tangible Media calculations in number for Mathematics Learning in Grade I” โดย อาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

พิธีเปิดและบรรยากาศงานประชุมวิชาการ

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ :  https://goo.gl/Chc1Ec

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ :  https://goo.gl/UFhyGy

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ : https://goo.gl/PnvPD1

นิทรรศการงานวิจัย

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ : https://goo.gl/6cnRmd

บทความดีเด่น สาขาบริการวิชาการสู่สังคม

 

บทความดีเด่นประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

สาขา Humanities, Social Sciences and Education