สวพ. รับการตรวจประเมินตนเอง SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559

สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้ตรวจประเมินภายใน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  ฉันทวิทย์  เป็นกรรมการ และดร.กาญจนา  ลือพงษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจ 4 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้      ปรากฎว่าอยู่ในระดับดีมากทุกองค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย 4.80