สวพ. เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มวิจัย เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เกิดความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชน การอภิปรายเรื่อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย 1) นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 2) นายวิโรจน์  นรารักษ์ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.สิริพร  พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั่งนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อส ร้างความมั่งคั่งและยั่งยืน