สวพ. เข้าร่วมทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มวิจัย หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ โดยมี ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ทวนสอบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการทวนสอบ พบว่า ต้องมีการแก้ไขข้อมูลขององค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ