งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017)

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2560 ( Thailand Research Expo 2017 ) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม  เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “งานวิจัยเพื่อสังคม” ซึ่งมีผลงานเข้าร่วม จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ผลงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 3 ผลงาน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ผลงาน