มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (JCDR-HS) ISSN: 1905-7121, EISSN: 2539-5521 ในรูปแบบ E-journal ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และปัจจุบันได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th