ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS” สำหรับนักวิจัยจัดขึ้น 2 รอบ คือ วันที่ 21 กันยายน 2560 และ วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2112