ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ช่วงที่ 1 ระหว่างวันพุธที่ 1 – วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 และ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันพุธที่ 8 – วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.training.nida.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560