มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม และขอมอบวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index