ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ (RMUTP Digital Research Information Center for Analysis) (2) ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อการวิเคราะห์ (RMUTP Digital Academic Service Information Center for Analysis) ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน