ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561”

ชื่อทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 2278 8246
เว็บไซต์ : http://industry.trf.or.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…