ข่าวสารทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2610 5330
เว็บไซต์ : http://www.mua.go.th/
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…