ข่าวสารทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

ชื่อทุน : โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2218 2895
เว็บไซต์ : http://www.eppo.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…