ข่าวสาร/กิจกรรม

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP Research Journal) ได้รับการยอมรับและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

ประกาศ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP Research Journal)

ได้รับการยอมรับและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลและรับผิดชอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP Research Journal) ปัจจุบันวารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพและจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวพ. มทร.พระนคร มีนโยบายที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพสูง เพื่อมุ่งสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับการแจ้งจากคณะกรรมการของ ACI ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560