ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start Up)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยการเสวนาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ (Start Up) ในระดับผู้ประกอบการใหม่” เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 และเสวนา “แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ในอนาคต” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “แนวทางและปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)” ระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกำหนดแนวทางความร่วมมือฯ ระหว่างทั้ง 2 ประเทศในอนาคต ตลอดจนศึกษาดูงานที่ SINOUK Coffee และ Vientiane Industry & Trade Park ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว