ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมหารือการทำโครงการบริการสังคม

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการจัดประชุมหารือการทำโครงการบริการสังคม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำโครงการบริการสังคมในปีที่ผ่านมา และหารือเพื่อนำไปปรับระเบียบบริการสังคมต่อไป โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร