ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2560  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจาก 9 คณะ จำนวน  21 คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และอนุมัติแผนและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561