ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจาณาโครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณา จากหน่วยงาน 8 คณะ จำนวน 121 โครงการ งบประมาณ 1,139,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และมีมติให้สนับสนุนโดยให้ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆของโครงการตามข้อเสนอแนะของคณกรรมการ