ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” สำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ให้กับนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดให้นักวิจัยรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS โดยมีนางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร และ นางสาววิสุตา วรรณห้วย ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักวิจัย เข้าร่วมอบรม จำนวน 53 คน