ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://astcconference.com โดยโปสเตอร์และนวัตกรรมสามารถส่งบทคัดย่อได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ