ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ในหัวข้อ The International Seminar and workshop on Synchor-Reluctance Machines: Design, Modeling and Drive ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdi.rmutsb.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ