ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download วารสารดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด : หนังสือ