ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินการโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สกอ. ไตรมาสที่ 3)

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ไตรมาสที่ 3) และนำส่งข้อมูลถึง สวพ. ในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx ได้ทาง e-mail: ird@rmutp.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 – ไตรมาส3