ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินการโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สกอ. ไตรมาสที่ 2)

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ไตรมาสที่ 2) และนำส่งข้อมูลถึง สวพ. ในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx ได้ทาง e-mail: irdrmutp@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 – ไตรมาส2