ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี  ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) การทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักบริการสังคม (3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินโครงการบริการสังคมภายใต้ระเบียบบริการสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน