ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น โดยผู้สนใจสามารถรับแบบเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้ที่สถาบันวิทยาวิจัยวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rihs.wu.ac.th/archives/2348