ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ 3 คณะ ลงพื้นที่รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการด้านผ้าทอ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วยนวัตกรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ซึ่งดำเนินการลงพื้นที่ในระยะที่ 1 การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการด้านผ้าทอทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว รวมผู้ประกอบการจำนวน 200 ราย เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม” และ “เปิดร้านค้าออนไลน์ เริ่มต้นอย่างไรดี” ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 และโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561