ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ประชุมปรับระเบียบการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมปรับระเบียบการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559 เพื่อจัดทำระเบียบการให้บริการสังคมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร