ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมทดสอบภาคสนามในโครงการ Mazda Skyactiv Clean Diesel Challenge.

Posted on

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ประชุมพิจารณาร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ

Posted on

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการให้บริการวิชาการ ครั้งที่ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์

Posted on

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเข้าร่วมชมโครงการอบรมความรู้ด้านวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ […]