กิจกรรม Km สวพ.

 

กิจกรรมkm

ประเด็นความรู้ : ระบบการทำงานกลุ่มวิจัย

หัวข้อความรู้ : ระบบการทำงานของกลุ่มวิจัย

ผู้เล่าเรื่อง :      นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์

เอกสารแนบ : ระบบการทำงานกลุ่มวิจัย

กิจกรรมkm

ประเด็นความรู้ : การทำแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

หัวข้อความรู้ : การทำแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผู้เล่าเรื่อง :      นางสาววัลลภา  ฟักประไพ

เอกสารแนบ :การทำแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมkm

ประเด็นความรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หัวข้อความรู้ : การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้เล่าเรื่อง :     นางสาวเมทิกา          พ่วงแสง

เอกสารแนบ : การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กิจกรรมkm

ประเด็นความรู้ : ด้านการวิจัย

หัวข้อความรู้ :    เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

ผู้เล่าเรื่อง :

  1. นางสาวเมทิกา          พ่วงแสง
  2. นางสาวเจนจิรา        บ.ป.สูงเนิน
  3. นางสาวพัชรนันท์      ยังวรวิเชียร
  4. นางสาววิสุตา            วรรณห้วย
  5. นางสาวชนิดา            ประจักษ์จิตร
  6. นางสาวดวงฤทัย        แก้วคำ

เอกสารแนบ :  ด้านการวิจัย


กิจกรรมkm

ประเด็นความรู้  : ADOBE PHOTOSHOP CS6

ผู้เล่าเรื่อง         :        

  1. นายปิยวัฒน์         เจริญทรัพย์
  2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วคำ
  3. นางสาวชาวิณี      บินกาซีเมน

เอกสารแนบ : หลักสูตร Adobe Certified Associate (ACA)

กิจกรรมkm

ประเด็นความรู้ : เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อความรู้ : เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

ผู้เล่าเรื่อง :     นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม

เอกสารแนบ : เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน