กิจกรรม Km สวพ.

ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแบบวิเคราะห์ลักษณะงาน และแบบประเมินค่างาน

สวพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

สวพ. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

สวพ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

สวพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 2/2558

ผู้บริหาร สวพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สวพ. ประชุมคณะทำงาน UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2558

บุคลากร สวพ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย”

สวพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมสัมมนา เรื่อง ดี โอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)

ผู้บริหาร สวพ. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

สวพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมพิจารณาร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ

สวพ. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ “ประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3”