ข่าวสารทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ติดต่อ : สถาบันวัฒนธรรมศึกษา โทร 0 2247 0013 ต่อ 1309-1310 , โทรสาร 0 2645 305

เว็บไซต์ : http://culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=2975&filename=index

รายละเอียด : หนังสือประกาศ

แบบเสนอโครงการวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย