ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567–2570” ครั้งที่ 4 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี