ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การลงนามใน MOU “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด” ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมระดมสมอง Focus Group “การจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 (ภาคกลาง)” ครั้งที่ 2
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570
ประชุมร่วมกำหนดแนวทาง จัดโครงประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4