ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม จังหวัดสมุทรสาคร และ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยี  คหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเชิงลึก […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ 9 คณะ ลงพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจปัญหาความต้องการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่กลุ่มชุมชน

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ  […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรมที่ 2) เรื่อง อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์

Posted on

เมื่อวันที่ 12 -13 มีนาคม 2563 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรมที่ 1) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Posted on

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมโครงการ “การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร โดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ […]