การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น  4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการบริหารงานวิจัยของ มทร.พระนคร (2) ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อการบริหารงานบริการวิชาการของ มทร.พระนคร โดยมีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน 19 คน

สวพ. จัดอบรม เรื่อง How to Get Published in Major Academic Journals

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเรื่อง How to Get Published in Major Academic Journals เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Paresh Kumar Narayan จาก deakin University ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากร และท่าน รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมในครั้งนี้ สำหรับการอบรมในวันนี้ผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ และเทคนิคการนำเสนอบทความที่จะทำให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact สูง

สวพ. จัดประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น 2560

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น 2560 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นอนุกรรมการในการคัดเลือกดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวพ. จัดประชุมหารือการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมหารือแนวทางการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 โดยวาระสำคัญของการประชุม คือ การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 ประกอบด้วย 1) นักวิจัยดีเด่น ด้านการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2) นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และ 3) หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร