ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวน นักวิจัย เข้าร่วมฟังบรรยายการอบรมโครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์)

Posted on

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักวิจัย […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

Posted on

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่ อว […]