ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R ระหว่างวันที่ 8 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมให้บริการคำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา OTOP

Posted on

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งที่ปรึกษาเทคโนโลยีจากศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ได้แก่ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7

Posted on

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2562

Posted on

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ วิจัย” ประจำปี 2562

Posted on

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ วิจัย” ประจำปี […]