ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดทำระบบบริหารงานบริการวิชาการ ASMS (Academic Services Management System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานบริการวิชาการ ASMS (Academic Services […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ นักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562

Posted on

สวพ.จัดประชุม คณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 และคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการลงทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยี STI for OTOP Upgrade

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการลงทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยี STI for […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา

Posted on

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน […]