ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินการโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ไตรมาสที่ 1)
และนำส่งข้อมูลถึง สวพ. ในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx ได้ทาง e-mail: irdrmutp@gmail.com ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

สวพ. ประชุมปรับระเบียบการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมปรับระเบียบการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559 เพื่อจัดทำระเบียบการให้บริการสังคมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองคลัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการเบิกจ่าย การเงิน พัสดุ และกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

สวพ. ประชุมปรับระเบียบการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมปรับระเบียบการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559 เพื่อจัดทำระเบียบการให้บริการสังคมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

สวพ. ลงพื้นที่รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการด้านผ้าทอ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วยนวัตกรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ซึ่งดำเนินการลงพื้นที่ในระยะที่ 1 การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการด้านผ้าทอทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว รวมผู้ประกอบการจำนวน 200 ราย เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม” และ “เปิดร้านค้าออนไลน์ เริ่มต้นอย่างไรดี” ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 และโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น โดยผู้สนใจสามารถรับแบบเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้ที่สถาบันวิทยาวิจัยวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rihs.wu.ac.th/archives/2348