คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2561

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2561 โดยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอผลการดำเนินงานบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรับฟังแนวทางการประเมินผลการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี กรอบแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2562-2564 และกลไกขับเคลื่อน วทน. สู่แผนพัฒนาธุรกิจชุมชน จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา

มทร.พระนคร MOU กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ  นายกมล ธนกนกชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยี การอบรม ตลอดจนการจัดให้มีการแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพได้เรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนายประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวพ. มทร. พระนคร ให้การต้อนรับ สนง. บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร. ล้านนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ มทร.พระนคร โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอผลการดำเนินงานบริการวิชาการและงานบริการสังคม และเชิญผู้อำนวยการกองคลัง งานพัสดุ และงานเบิกจ่าย 1 เข้าตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินในโครงการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคาร 1 มทร.พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย และ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงาน  สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มี อาจารย์ นักวิจัย มทร.พระนคร และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ จำนวน 78 ท่าน ซึ่งผู้เข้าฟังการบรรยายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิค แนวทาง และข้อเสนอแนะ สำหรับการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้แก่ ดร.วไลภรณ์ สุทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ โดยลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นของมะขามแช่อิ่ม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามเป็นมะขามจี๊ดจ๊าด มะขามแก้ว และเยลลี่มะขาม แก่กลุ่มเบ็ญพาดรักษ์เกษตรกร ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน