ข่าวสาร/กิจกรรม

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

Posted on

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ขอเชิญบุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่”

Posted on

สวพ. ขอเชิญบุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

Posted on

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น […]