ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

Posted on

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่ อว […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔

Posted on

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021

Posted on

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)​

Posted on

มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการพี่เลี้ยง (กิจกรรมที่ 2) ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted on

26 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร […]