ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการพี่เลี้ยง (กิจกรรมที่ 2) ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted on

26 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วม การประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอบระดับ […]