ผลงานวิจัยและนวัตกรรม RMUTCON2018 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

  1. ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  2. การตกแต่งกลิ่นผ้าบาติกสำหรับสินค้าที่ระลึก (Scent-Infused  Batik for Souvenir Handicrafts)
  3. การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไท-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
  4. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูป ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  5. หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  6. การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง