ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

โครงการวิจัย ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง :กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากเศษถ่านไม้โกงกาง

2) เพื่อถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบถามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากเศษไม้โกงกาง  ด้วยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน พบว่าส่วนใหญ่ของที่ระลึก ผู้เชี่ยวชาญเลือกหมอนดูดกลิ่น, กระถาง cuctus ดูดกลิ่น และพวงกุญแจดูดกลิ่น ของตกแต่งบ้าน ผู้เชี่ยวชาญเลือก โมบายดูดกลิ่น, กล่องทิชชูดูดกลิ่น  และกรอบรูปดูดกลิ่น

2. แบบสอบถามความพึงใจจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  ความพึงพอใจต่อหลักสูตร โครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง: กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 รองลงมาด้านวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมและด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 เมื่อพิจาราณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.60  ความพึงพอใจต่อการจัด โครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่น จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง:กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการทีมผู้จัดโครงการมีการเตรียมตัวและมีความตั้งใจที่จะให้บริการเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 รองลงมาด้านวิทยากรความเชี่ยวชาญ/ความรอบรู้ในเนื้อหาของการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 เมื่อพิจาราณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.82  ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง: กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้

ของที่ระลึก

พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของที่ระลึก กระถาง cuctus ดูดกลิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 รองลงมาหมอนอิงดูดกลิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 และพวงกุญแจดูดกลิ่น อยู่ในระดับระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33

 

ของตกแต่งบ้าน

พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของตกแต่งบ้าน กล่องทิชชูดูดกลิ่น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 รองลงมา โมบายดูดกลิ่น ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และกรอบรูปดูดกลิ่น ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65