การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูป ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูป ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ คือ

1) เพื่อการศึกษาข้อมูลบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสตรีแปรรูป ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

2) เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ตัวใหม่

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  วิธีดำเนินการวิจัยจะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฎิบัติ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็นการสอบถาม  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และนำเสนอผลการประเมินผลด้วยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย

พบว่าสภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ดังนี้

1. ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านรูปแบบของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยรวม มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.81

2. ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บรรจุภัณฑ์มีสีสันสดใส สวยงาม ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.85