การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไท-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

 

การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไท-ยวนเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1)  เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไท-ยวน สำหรับใช้ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่

2) เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

3) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นเมืองให้มีความเหมาะสม สวยงาม วิธีดำเนินการวิจัยจะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและกึ่งวิชาการ อันประกอบด้วยกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฎิบัติ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็นการสอบถาม  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และนำเสนอผลการประเมินผลด้วยวิธีการเขียนเรียงความเชิงพรรณนา

 

ผลการวิจัย พบว่าสภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตัวใหม่ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 โดยแบ่งตามหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ดังต่อไปนี้

1) ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านรูปแบบของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยรวม มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58

2)  ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์  มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บรรจุภัณฑ์มีสีของภาพที่กลมกลืนกับเนื้อหา ข้อความ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83