สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน : ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Natural Products for Drug Discovery”
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : 20 ม.ค. 60 – 20 มี.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8252-60
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/ARDfund
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ชื่อทุน : ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Biodiversity”
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : 20 ม.ค. 60 – 20 ก.พ. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8252-60
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/ARDfund
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ชื่อทุน : ทุน Newton Advanced Fellowship ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : 23 ม.ค. 60 – 23 มี.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8252-60
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/ARDfund
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาการขอทุน : 13 ม.ค. 60 – 28 ก.พ. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2282 4198
เว็บไซต์ : http://www.otep.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิต/นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิต/นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระยะเวลาการขอทุน : 13 ม.ค. 60 – 17 ก.พ. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2216 3955 ต่อ 226
เว็บไซต์ : http://www.onesqa.or.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ระยะเวลาการขอทุน : 30 พ.ย. 59 – 28 ก.พ. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2612 1555 ต่อ 380
เว็บไซต์ : http://www.eppo.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน : “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลาการขอทุน : 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8266, 0 2278 8275  E-mail : nutjarin@trf.or.th, thanawan@trf.or.th, trfrgj@trf.or.th
เว็บไซต์ : http://rgjadvanced.trf.or.th , http://rgj.trf.or.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…