สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

หากมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ขอให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน ๑๕ เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 15 ชุด ถึง กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทร 0 2610 5330

รายละเอียด : หนังสือ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 16 ก.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สกว. โทรศัพท์ 0 2278 8252-60 หรือเว็บไซต์
http://academics.trf.or.th/

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 4 (ปี 2019) จำนวน 4 ฉบับ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียด : หนังสือ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนกาจัดทำวารสาร

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษา การวิจัยและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครจาก www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ”Announcement”หรือเข้าถึงจาก QR Code ด้านล่าง โดยส่งข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” โดยเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” โดยเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยส่งทางไปรษณีย์หรือ E-mail มาที่ นางสุพัตรา พันธุ์อำนวย e-mail: supattra@thaihealth.or.th

รายละเอียดหนังสือ : หนังสือ