ข่าวสารทุนวิจัย

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted on

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ […]

ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted on

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) […]

ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

Posted on

หากมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ขอให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน ๑๕ เล่ม […]

ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562

Posted on

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 […]

ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

Posted on

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ […]