ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ