ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (NIDA-ICCS 2018)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (NIDA-ICCS 2018) ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2018/registration.html

รายละเอียด : หนังสือ